1. Allmänna bestämmelser.

Följande försäljnings- och leveransvillkor gäller i alla fall för kund/leverantörsförhållandet till Scan Lifting A/S, såvida inte annat skriftligt avtal upprättats av Scan Lifting A/S avseende ett eller flera av nedanstående försäljnings- och leveransvillkor. Nedan angivna försäljnings- och leveransvillkor, oavsett vad köparen har angett, går före sådana, om inte Scan Lifting A/S skriftligen accepterat detta.

2. Kataloger, Broschyr, Försäljningsmaterial MV

De illustrationer, försäljningsmaterial eller liknande som anges i Scan Lifting A/S broschyrer, försäljningsmaterial eller liknande är icke bindande för Scan Lifting A/S, som förbehåller sig rätten att göra ändringar i utförande eller försäljning av produkter utan föregående meddelande till köpare.

Ingen av de försäljningsspecifikationer som tillhandahålls av Scan Lifting A/S, vare sig det är kataloger, erbjudanden, orderbekräftelser eller liknande, får kopieras och/eller användas till tredje part utan Scan Lifting A/S’ medgivande.

Erbjudande.

Alla erbjudanden är kostnadsfria med förbehåll för mellanförsäljning och/om inget annat anges – giltiga i 14 dagar från erbjudandedatum.

4. Med förbehåll för leverans.

Alla orderbekräftelser är föremål för force majeure, såsom strejk, lockout, brand, krig, civila oroligheter, import- eller exportrestriktioner. Transporthinder etc. och föremål för oförutsedda driftstörningar eller uteblivna eller försenade leveranser från underleverantörer. Om beställningen av sådana skäl inte kan fullgöras är Scan Lifting A/S fri från ansvar. Detta gäller oavsett om det är möjligt att upphandla en liknande produkt från andra leverantörer än den leverantör som normalt skulle stå för leveransen av den erbjudna eller orderbekräftade vara.

Scan Lifting A/S förbehåller sig rätten till över- eller underleverans av specialtillverkade eller specialanskaffade varor med upp till 10 % av överenskommen orderkvantitet.

5. Leveranstider.

De angivna leveranstiderna beräknas från mottagandet av de fullständiga och slutliga instruktionerna och är så exakta som möjligt. Scan Lifting A/S tar inget ansvar för direkta eller indirekta förluster på grund av överskridande av leveranstiderna. Ett brott ger inte köparen rätt att häva en beställning såvida det inte uppstår en betydande försening. Om inte annat avtalats anses förseningar på 28 dagar eller mindre inte vara betydande.

Scan Lifting A/S förbehåller sig rätten att göra delleveranser, om inte annat avtalats.

6. Fraktkostnader, Fraktrisk, Fraktavgift.

Fraktkostnad står köparen för, om inte annat avtalats. Vid leveranser över ett visst belopp levereras frakten fraktfritt. Försändelser sker på köparens risk, även vid fri frakt. För mindre leveranser kan en expeditionsavgift beräknas.

7. Förpackning.

Pallar och emballage faktureras köparen. Fakturerade pallar och ramar returneras och krediteras om de är i samma skick som vid leverans. Returen ska ske senast 14 dagar från mottagandet och på köparens bekostnad och risk, om inte annat avtalats.

8. Priser.

Om inte annat avtalats är de angivna priserna gällande listpriser vid tidpunkten för orderbekräftelsen. Alla priser är exkl. moms och skatter.

9. Fastighetsvillkor.

Äganderätten till det köpta föremålet övergår inte till köparen förrän hela den överenskomna köpeskillingen är betald.

10. Betalning, ränta och påminnelseavgift

Betalningsvillkoren är enligt erbjudandet, orderbekräftelsen eller fakturan. Om betalning inte sker på förfallodagen debiteras ränta pr. påbörjas månaden efter förfallodagen. Eventuellt. kontantrabatt beräknas från fakturabeloppet exkl. moms, emballage och frakt. Vid utskick av betalningspåminnelse debiteras en påminnelseavgift.

11. Avbokning, uppskov och retur.

Avbeställning och uppskov med leverans av beställningar kan endast ske efter överenskommelse i förväg och mot debitering av Scan Lifting A/S kostnader. Lagervaror returneras endast efter överenskommelse och endast mot debitering av en avgift uppgående till 25% eller min. 500,00 DKK. Returer sker på köparens bekostnad och risk. Specialbearbetade varor eller specialupphandlade varor returneras inte.

12. Produktansvar.

Scan Lifting A/S ansvarar endast för personskada om det är bevisat att skadan beror på fel eller vårdslöshet begånget av Scan Lifting A/S. Bortsett från grov vårdslöshet ansvarar Scan Lifting A/S inte för skada på personer, fast egendom eller lösöre som uppstår medan leveransen är i köparens ägo. På samma villkor ansvarar Scan Lifting A/S inte heller för skador på och från produkter tillverkade av köparen eller till och från produkter i vilka dessa ingår. Scan Lifting A/S ansvarar inte för rörelseförluster, utebliven arbetsinkomst eller andra indirekta förluster.
I den mån produktansvar kan komma att åläggas tredje man är köparen skyldig att hålla Scan Lifting A/S skadeslös i samma utsträckning som Scan Lifting A/S:s ansvar är begränsat enligt det föregående.

13. Defekter och reklamationer.

Fel som beror på fel begångna av Scan Lifting A/S ger köparen rätt att kräva byte eller vid mindre fel rätt till proportionellt avdrag av köpeskillingen. Vid återleverans av varor är leveransen av dessa föremål för samma leveransvillkor och förbehåll som gällde för den ursprungliga leveransen. Endast om byte inte kan ske har köparen rätt att kräva ersättning. Ersättningen kan dock aldrig överstiga fakturapriset för den defekta varan. Utöver ovanstående tar Scan Lifting A/S inget ansvar för direkta eller indirekta skador eller förluster på grund av defekter. Färg- eller materialförändringar kan förekomma på vissa produkter en tid efter att de tagits i bruk som en normal följd av påverkan av solljus och väder och anses därför inte vara defekter. Reklamation ska alltid göras omedelbart, skriftligt och senast 14 dagar efter att bristerna upptäckts eller borde ha upptäckts. Om denna tidsfrist överskrids, förlorar köparen all rätt att göra en invändning om fel.

Om kunden eller andra gör några ändringar, eller om kunden eller andra kombinerar produkten med en inkompatibel produkt/komponent godkänd av Scan Lifting A/S, tar Scan Lifting A/S inget ansvar för produkten.

14. Risköverföring.

Om inte annat avtalats sker leverans från Scan Lifting A/S lager Danmark/Sverige, så att köparen då står risken för det som säljs, se punkt 6 ovan.

15. Lagregler och plats.

Tvister som kan uppstå mellan parterna avgörs i enlighet med dansk lags regler på Scan Lifting A/S’ hemvist som varningsplats.

Scan Lifting A/S ska dock kunna välja att stämma hos köparen.