1. Generelle bestemmelser.

Følgende salgs- og leveringsbetingelser gjelder i alle tilfeller for kunde/leverandørforholdet til Scan Lifting A/S, med mindre det foreligger annen skriftlig avtale fra Scan Lifting A/S om ett eller flere av følgende salgs- og leveringsbetingelser. Salgs- og leveringsbetingelsene som er oppført nedenfor, uavhengig av oppgitt av kjøper, går foran slike, med mindre Scan Lifting A/S har akseptert dette skriftlig.

2. Kataloger, brosjyre, salgsmateriell MV

Brosjyrer, salgsmateriell eller lignende oppført i Scan Lifting A/S, angivelse av mål, vekt eller lignende er uforpliktende for Scan Lifting A/S, som forbeholder seg retten til å foreta endringer i utførelse eller salg av produkter uten forvarsel til kjøperen.

Ingen av salgsspesifikasjonene levert av Scan Lifting A/S, det være seg kataloger, tilbud, ordrebekreftelser eller lignende, kan kopieres og/eller brukes til tredjepart uten Scan Lifting A/S’ samtykke.

By på.

Alle tilbud er gratis med forbehold om mellomsalg og/med mindre annet er oppgitt – gyldig i 14 dager fra tilbudsdato.

4. Med forbehold om levering.

Alle ordrebekreftelser er underlagt force majeure, slik som streik, lockout, brann, krig, sivil uro, import- eller eksportrestriksjoner. Transporthindringer etc. og med forbehold om uforutsette driftsforstyrrelser eller manglende eller forsinkede leveranser fra underleverandører. Dersom bestillingen ikke kan oppfylles av slike årsaker, er Scan Lifting A/S ansvarsfri. Dette gjelder uavhengig av om det er mulig å anskaffe tilsvarende produkt fra andre leverandører enn den leverandøren som normalt ville foretatt leveringen av tilbudte eller ordrebekreftede varer.

Scan Lifting A/S forbeholder seg retten til over- eller underlevering av spesialproduserte eller spesialanskaffede varer med inntil 10 % av avtalt ordrekvantum.

5. Leveringstider.

Oppgitte leveringstider beregnes fra mottak av fullstendige og endelige instruksjoner, og er så nøyaktige som mulig. Scan Lifting A/S påtar seg intet ansvar for direkte eller indirekte tap som følge av overskridelse av leveringstidene. Et mislighold gir ikke kjøperen rett til å kansellere en ordre med mindre det er vesentlig forsinkelse. Med mindre annet er avtalt, anses ikke forsinkelser på 28 dager eller mindre som vesentlige.

Scan Lifting A/S forbeholder seg retten til å foreta delleveranser, med mindre annet er avtalt.

6. Fraktkostnader, Fraktrisiko, Fraktgebyr.

Fraktkostnader bæres av kjøper, med mindre annet er avtalt. For leveranser over et visst beløp leveres fraktfritt. Forsendelser skjer på kjøpers risiko, også ved fri frakt. For mindre leveranser kan det beregnes ekspedisjonsgebyr.

7. Emballasje.

Paller og emballasje faktureres kjøper. Fakturerte paller og rammer returneres og krediteres dersom de er i samme stand som ved levering. Returen skal skje senest 14 dager fra mottak og for kjøpers regning og risiko, med mindre annet er avtalt.

8. Priser.

Med mindre annet er avtalt, er de oppgitte prisene gjeldende listepriser på tidspunktet for innsending av ordrebekreftelsen. Alle priser er ekskl. moms og skatter.

9. Eiendomsforhold.

Eiendomsretten til den kjøpte gjenstanden overføres ikke til kjøper før hele den avtalte kjøpesummen er betalt.

10. Betaling, renter og purregebyr

Betalingsbetingelsene er som angitt i tilbud, ordrebekreftelse eller faktura. Dersom betaling ikke skjer på forfall, belastes renter pr. påbegynt måned etter forfall. Muligens. kontantrabatt beregnes fra fakturabeløp ekskl. mva, emballasje og frakt. Ved sending av betalingspåminnelse vil det bli belastet et purregebyr.

11. Avbestilling, utsettelse og retur.

Kansellering og utsettelse av levering av bestillinger kan kun skje etter forhåndsavtale og mot belastning av Scan Lifting A/S kostnader. Lagervarer returneres kun etter forhåndsavtale og kun mot belastning av et gebyr på 25 % eller min. DKK 500,00. Retur skjer for kjøpers regning og risiko. Spesialbearbeidede varer eller spesialanskaffede varer returneres ikke.

12. Produktansvar.

Scan Lifting A/S er kun ansvarlig for personskade dersom det er bevist at skaden skyldes feil eller uaktsomhet begått av Scan Lifting A/S. Bortsett fra grov uaktsomhet er Scan Lifting A/S ikke ansvarlig for skade på personer, fast eiendom eller løsøre som oppstår mens leveransen er i kjøpers besittelse. Scan Lifting A/S er på samme vilkår heller ikke ansvarlig for skader på og fra produkter produsert av kjøper eller til og fra produkter hvori disse inngår. Scan Lifting A/S er ikke ansvarlig for driftstap, tapt arbeidsfortjeneste eller andre indirekte tap.
I den grad produktansvar måtte pålegges tredjemann, plikter kjøper å holde Scan Lifting A/S skadesløs i samme utstrekning som Scan Lifting A/S sitt ansvar er begrenset i henhold til foranstående.

13. Mangler og reklamasjoner.

Mangler som skyldes feil begått av Scan Lifting A/S, gir kjøper rett til å kreve erstatning eller ved mindre mangler rett til forholdsmessig avslag i kjøpesummen. Ved omlevering av varer er leveringen underlagt samme leveringsbetingelser og forbehold som gjaldt for den opprinnelige leveransen. Kun dersom utskifting ikke kan finne sted, har kjøper rett til å kreve erstatning. Erstatningen kan imidlertid aldri overstige fakturaprisen på de mangelfulle varene. I tillegg til ovenstående påtar Scan Lifting A/S seg intet ansvar for direkte eller indirekte skade eller tap som følge av mangler. Farge- eller materialendringer kan forekomme på enkelte produkter en tid etter at de er tatt i bruk som en normal konsekvens av påvirkning av sollys og vær og anses derfor ikke som defekter. Reklamasjon skal alltid skje umiddelbart, skriftlig og senest 14 dager etter at manglene er oppdaget eller burde vært oppdaget. Dersom denne fristen overskrides, mister kjøperen enhver rett til å reise innsigelse om mangel.

Dersom kunden eller andre foretar noen modifikasjoner, eller dersom kunden eller andre kombinerer produktet med et inkompatibelt produkt/komponent godkjent av Scan Lifting A/S, påtar Scan Lifting A/S seg intet ansvar for produktet.

14. Risikooverføring.

Dersom ikke annet er avtalt, skjer levering fra Scan Lifting A/S lager Danmark/Sverige, slik at kjøper da bærer risikoen for det som selges, se punkt 6 ovenfor.

15. Lovregler og verneting.

Tvister som måtte oppstå mellom partene avgjøres i henhold til dansk lovs regler ved Scan Lifting A/S’ hjemsted som verneting.

Scan Lifting A/S skal imidlertid kunne velge å saksøke på kjøpers verneting.